Opis kontraktu

Przedmiotem zadania jest:

Opracowanie Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania
„Budowa obwodnicy Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12”

 

Podstawowe cele inwestycji:

 • odciążenie miasta Błaszki oraz miejscowości Borysławice od ruchu tranzytowego,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • poprawa warunków ruchu (zwiększenie przepustowości, skrócenie czasu podróży),
 • poprawa warunków środowiskowych mieszkańców sąsiedztwa istniejącego odcinka drogi krajowej.

Pierwszym etapem kontraktu było Studium Korytarzowe, na którym zostały zaprezentowane warianty:

%obwodnica blaszek % obwodnica blaszek

WARIANTY przebiegu trasy:

Wariant W1 – „niebieski”
południowy wariant uwzględniony w planach zagospodarowania przestrzennego gminy Błaszki

Wariant W2 – „zielony”
odsunięty bardziej na południe alternatywny wariant dla W1
Wariant W3 – „fioletowy”
wariant północny, który omija Główny Punkt Zasilający Błaszki od strony północnej
Wariant W4 – „pomarańczowy”
wariant północny, który omija Główny Punkt Zasilający Błaszki od strony południowej

 

Powyższe warianty poddano obiektywnej analizie wielokryterialnej, którą poprzedziło wiele pomiarów i analiz. Głównymi kryteriami analizy wielokryterialnej były kryteria: techniczne, ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe. W wyniku przeprowadzonej analizy odrzucono wariant W3, a do kolejnego etapu inwestycji pozostawiono warianty W1, W2 i W4.

%obwodnica blaszek % obwodnica blaszek
Link do map z wariantami proponowanych rozwiązań

 

Podstawowe parametry techniczne

klasa techniczna drogi
prędkość projektowa**
kategoria ruchu***
ilość jezdni***
ilość pasów ruchu***
szerokość pasa ruchu
dopuszczalny nacisk
rodzaj nawierzchni
GP*
70 km/h
KR6
1
2
3,5 m
115 kN/oś
bitumiczna

* GP – droga o ograniczonej dostępności
poprzez skrzyżowania/węzły, oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu, wydzielenie ruchu pieszo-rowerowego

** Prędkość projektowa
parametr techniczny wskazujący na wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu, niezwiązany bezpośrednio z prędkością dopuszczalną na drodze

*** Parametry wstępne
do sprecyzowania na dalszych etapach inwestycji

 

Zakres rzeczowy inwestycji:

 • budowa trasy głównej – obwodnicy,
 • przebudowa istniejącego układu dróg lokalnych w rejonie inwestycji wraz z zapewnieniem dojazdu do drogi dla działek terenu przyległego,
 • budowa obiektów mostowych,
 • budowa systemu odwodnienia: rowów, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych itp.,
 • budowa urządzeń ochrony środowiska: ekranów, przejść dla zwierząt, nasadzenia zieleni itp.,
 • budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb obiektów przy drodze krajowej, w tym: sieci energetyczne, sanitarne itp.,
 • przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad – i podziemnej,
 • budowa oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • budowa skrzyżowań projektowanej trasy z innymi drogami publicznymi.

Przebieg kontraktu

%obwodnica blaszek % obwodnica blaszek
Przebieg kontraktu do pobrania w lepszej jakości

 


 

Aktualizacja: 12.01.2024